Uitkering wegens Coronavirus

De regering heeft in deze bijzondere tijd een aantal maatregelen genomen, en zal de komende tijd nog maatregelen nemen, bedoeld om de werkgelegenheid te behouden. Deze maatregelen bieden financiële ondersteuning aan ondernemers, waaronder zzp’ers, om hun hoofd boven water te houden.

Voorbeelden zijn:

  • Een tijdelijke voorziening voor inkomensondersteuning voor zzp’ers die tijdelijk in de knel zitten. Deze regeling is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar hanteert niet de strenge criteria die normaal gesproken gelden. Deze voorziening kunt u aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
  • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, bedoeld om werkgevers met omzetverlies te compenseren. Deze regeling komt in de plaats van de reeds vervallen werktijdverkorting en biedt werkgevers de mogelijkheid hun werknemers met een vast of flexibel contract te kunnen doorbetalen. Een aanvraag kunt u richten aan het UWV.

Ook particulieren, die in aanmerking willen komen voor een uitkering van de gemeente (bijstand) of het UWV, krijgen te maken met de veranderde situatie. In de praktijk zien onze uitkeringsadvocaten dat de gemeente en het UWV alles telefonisch afhandelen en (zeer) flexibel zijn in het toekennen van een uitkering. Vanwege deze bijzondere situatie zal controle van de rechtmatigheid zo nodig achteraf in plaats van vooraf gebeuren.

In alle gevallen waarin u aanspraak wil maken op vergoeding / uitkering van de overheid is het advies van onze uitkeringsadvocaten:

  1. Doe de aanvraag zo snel als mogelijk; zo nodig vult u de aanvraag later aan met ontbrekende stukken of informatie.
  2. Als uw aanvraag wordt afgewezen of de reeds toegekende vergoeding wordt teruggevorderd, trek direct vrijblijvend bij ons aan de bel, zodat wij namens u in bezwaar kunnen gaan en desnoods een verzoek om een voorlopige voorziening (bestuursrechtelijk kort geding) bij de rechtbank kunnen indienen.

Het eerste gesprek is altijd kosteloos. Voor veel particulieren (waaronder zzp-ers) bestaat de kans dat zij in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Omdat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen hanteren wij in ieder geval sterk gematigde tarieven.